Els objectius de la Plataforma

Els col·lectius i entitats adherides a la Plataforma per a la Reducció de Residus ens comprometem a: ·
Introduir en el funcionament quotidià de la nostra organització pràctiques i mesures efectives per reduir la quantitat de residus i el seu impacte ambiental


Crear un efecte demostratiu i multiplicador entre els nostres associats i en el nostre entorn, a partir de la recerca i la difusió de la situació dels residus a Mallorca i del foment d’accions orientades a la reducció d’envasos.


Donar a conèixer i reivindicar el Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR) d’envasos com a model per aplicar a la nostra comunitat autònoma i al conjunt de l’estat espanyol.


Imatge d'una màquina de SDDR a Alemanya
Cooperar amb la coalició d’entitats estatal, per promoure conjuntament que un nou model de gestió dels residus més eficient i eco-lògic, estigui contemplat en la nova Llei espanyola de Residus (NLR).

Des de la plataforma consideram fonamental la presa de mesures per part de les administracions competents, per tant exposam i reclamam:


Que s'apliquin mesures fiscals a fabricants, envasadors i distribuïdors per incentivar el compliment els objectius marcats de reducció i reutilització d'envasos i embolcalls.


Que s’impulsin mesures fiscals que afavoreixin la prevenció de residus, com gravàmens als envasos d’un sol ús i als productes perillosos.


Que s’apliquin normatives que regulin la distribució de publicitat.

Que es penalitzi el lliurament indiscriminat i gratuït de bosses i safates de plàstic als comerços i gran superfícies, mitjançant taxes i mesures que incentivin alternatives i que fomentin el residu mínim.


Que s’apliquin imports per generació de residus, que desincentivin l’abocament o incineració a favor de la reducció, reutilització i el reciclatge. · Que sigui d'obligat compliment la reducció en quantitat i toxicitat de les deixalles en un 20% en 5 anys. · Que les administracions locals, autonòmiques i estatals manifestin el seu suport a una modificació de Nueva Ley de Residuos, favorable a la implantació obligatòria dels SDDR.

La taxa de residus al muncipi d'Espoles, un exemple per fomentar el reciclatge i la reducció